Conservarea biodiversităţii

  • Capacitatea de școlarizare – 50 de locuri
  • Durata de studii – 3 ani, studii de master
  • Taxa de studii – 3700 lei, 2600 euro
  • Criterii de selecție admitere - Medie Admitere = 30%Media la examenul de licența+40%Nota la interviu+30%Media anilor de studii
  • Ultima medie la buget în 2019 – 9,07
  • Ultima medie la cu taxă 2019 – 8.26

 

MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII

constă în dobândirea de către masterand a unor cunoştinţe şi abilităţi în ceea ce priveşte următoarele aspecte legate de conservarea biodiversităţii:

- Analiza critică şi constructivă a demersului de cercetare specific programului de studiu Conservarea Biodiversităţii; Alegerea principiilor şi stabilirea metodelor ştiinţifice şi experimentale adecvate rezolvării problemelor aferente Conservării biodiversităţii;  Evaluarea critică a opţiunilor privind etapele procesului de investigare a arealului unei specii, a unor arii protejate şi a factorilor de mediu;  Aprecierea critică a intervenţiilor asupra diversităţii specifice şi a stării ariilor protejate;  Interpretarea datelor achiziţionate pe parcursul procesului de investigare si alegerea alternativelor optime pentru caracterizarea speciilor, a dependenţei acestora de factorii de mediu şi posibilităţile de protejare/conservare;   Alegerea noţiunilor şi instrumentelor adecvate din cadrul disciplinelor şi ariilor profesionale conexe pentru susţinerea rezolvării adecvate a problemelor de Conservare a biodiversităţii;  Analiza critică a comunicărilor ştiinţifice, a articolelor/ rapoartelor de specialitate;  Elaborarea de proiecte şi rapoarte specifice programului de studii Conservarea biodiversităţii prin utilizarea bazelor de date şi a literaturii de specialitate existente;  Redactarea şi prezentarea raportului ştiinţific sau auditului de mediu cu respectarea legislaţiei în domeniul Mediu şi trimiteri la normativele în vigoare;

CALIFICARE PROFESIONALĂ, RELAŢIA CU COR (OCUPAŢII, POSIBILITĂŢI DE INTEGRARE PE PIAŢA MUNCII):

      Absolvirea acestei specializări masterale conferă absolventului următoarele calificări profesionale şi posibilităţi de integrare pe piaţa muncii: 221101 consilier biolog; 221102 expert biolog; 221103 inspector de specialitate biolog; 21104 referent de specialitate biolog; 221105 consilier botanist; 221106 expert botanist; 221107 inspector de specialitate botanist; 221108 referent de specialitate botanist; 221109 consilier zoolog 221110 expert zoolog; 221111 inspector de specialitate zoolog; 221112 referent de specialitate zoolog; 221113 consilier ecolog; 221114 expert ecolog; 221115 inspector de specialitate ecolog; 221116 referent de specialitate ecolog; 232101 profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional si de maiştri; 232201 profesor in învăţământul gimnazial; 235201 consilier învăţământ; 235202 expert învăţământ; 235203 inspector învăţământ; 252207 cercetător in pescuit si acvacultura; 252209 asistent de cercetare in pescuit si acvacultura; 253101 cercetător in exploatări forestiere; 254102 asistent de cercetare in biologie; 254104 asistent de cercetare in microbiologie-bacteriologie; 254106 asistent de cercetare in biologie-chimie; 254108 asistent de cercetare in botanica; 254110 asistent de cercetare in domeniul zoologic; 254112 asistent de cercetare in ecologie si protectia mediului; 349104 ghid de turism montan, /habitat natural zona umeda/ turism ornitologic/turism speologic; 243103 muzeograf; 511305 ranger; 514909 raportor ecolog; 511306 custode arii protejate.

     Programul de master „Conservarea biodiversităţii” se adresează unui public – ţintă format din specialişti cu pregătire profesională variată, care doresc să-şi dezvolte cunostinţele de taxonomie, de inventariere şi conservare a biodiversităţii, dar şi competenţele manageriale pentru conservarea resurselor naturale în contextul dezvoltării durabile.

     Misiunea programului de master Conservarea biodiversităţii are în vedere asigurarea abilitaţilor cognitive, instrumentarului analitic, dezvoltarea unui spirit critic în analiza surselor de documentare pentru interpretarea fenomenelor biologice, a perspectivelor şi experienţei care să-i pregătească pe masteranzi pentru o cariera de specialişti în institute de cercetare, muzee de Stiinţe ale Naturii, în administraţia Parcurilor Naţionale, rezervaţiilor. De asemenea, în cadrul programului se urmăreşte dezvoltarea capacităţii de a utiliza limbajul ştiinţific specific pentru a permite absolvenţilor sa transmită cunoştinţele acumulate elevilor sau studenţilor, pregătindu-se astfel şi pentru cariera didactică.

     Scopul programului este de formare a unor specialişti cu înaltă competenţă teoretică si practică în domenii precum: cercetare stiinţifică, învăţământ, managementul parcurilor naţionale si a rezervaţiilor, conservarea patrimoniului muzeal.

     Procesul de învăţământ în cadrul programului este organizat pe sistemul creditelor transferabile.

     Facultatea de Stiinţe ale Naturii şi Stiinţe Agricole din cadrul UOC are capacitatea de a asigura resursele umane, materiale şi financiare necesare pentru dezvoltarea pe termen lung a programului.

     Astfel, corpul profesoral ce asigură desfăşurarea procesului didactic este format din cadre didactice cu un înalt nivel de pregătire, toate cu titlul de doctor în ştiinţe şi cu activitate ştiinţifică recunoscută pe plan naţional şi internaţional în domeniile de specialitate. Baza materială este modernă, activitatea didactică din cadrul masteratului se desfăşoară în sălile de curs şi laboratoarele proprii facultății.

 

Perspectivele carierei

     Absolvenţii specializării masteratului „Conservarea Biodiversităţii” au posibilitatea de a-şi continua activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Scolii Doctorale din Facultate sau la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanţa, la Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină din București, Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucuresti, Complexul Muzeal Delta Dunării Tulcea, administraţii ale Parcurilor Naţionale, rezervaţiilor, ARBDD, etc.