Arhivă

 

2018

 

Admitere 2018

Oferta educațională și criterii de admitere

pentru anul universitar 2018 – 2019

 

Programe de studii universitare de licenţă

 

Numar locuri 

Tematica pentru interviul de admitere la master 2018

Domeniile de studii de licență pentru care se va organiza admitere în anul 2018 sunt următoarele:

Domeniul Biologie (specializarea Biologie). Durată: 3 ani; 180 credite; Diplomă de licențiat în Biologie

IF – învățământ cu frecvență

Domeniul Geografie (specializările Geografie și Geografia turismului). Durată: 3 ani; 180 credite; Diplomă de licențiat în Geografie

IF – învățământ cu frecvență

Domeniul Știința mediului (specializările Ecologie și protecția mediului. Durată: 3 ani; 180 credite, Diplomă de licențiat în Știința mediului

IF – învățământ cu frecvență

Domeniul Agronomie (specializarea Agricultura). Durată: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer

IF – învățământ cu frecvență

Domeniul Agronomie (specializarea Agricultura). Durată: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer

FR – învățământ cu frecvență redusă

Domeniul Horticultură (specializarea Horticultură). Durată: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer

IF – învățământ cu frecvență

 

Concursul de admitere
Concursul de admitere la ciclul de studii de licență, pentru toate domeniile de studii (IF, IFR), constă în aprecierea competențelor cognitive ale candidaților pe baza analizei unei scrisori de intenție atașată la dosarul de concurs (apreciată cu admis/respins) și a mediei de la bacalaureat.
Concursul de admitere pentru ciclul de studii de masterat, pentru toate domeniile de studii, constă în analiza dosarelor candidaților și un interviu.

 

Admiterea la licență
Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de licentă se face tinând cont de media la examenul de bacalaureat; media de admitere pentru admiterea 2018 este media de la examenul de bacalaureat.

 Criterii de departajare la licență
Departajarea candidaților la admiterea la studii de licență se face astfel:
a – la toate programele de studii, primul criteriu de departajare este: media obținută la examenul de bacalaureat la limba română.
b – al doilea criteriu de departajare:
b1 – pentru programele de studiu din domeniul Agronomie și domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare durabilă: nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: Chimie, Biologie, în ordinea precizată sau disciplina Stiinţe;
b2 – pentru programele de studiu din domeniul Horticultură: nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: Chimie, Biologie, în ordinea precizată sau disciplina Stiinţe;
b3 – pentru programele de studiu din domeniul Geografie: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Geografie sau disciplina Stiinţe;
b4 – pentru programele de studiu din domeniul Biologie: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Biologie sau disciplina Stiinţe;
b5 – pentru programele de studiu din domeniul Stiința mediului: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Biologie sau disciplina Stiinţe.

 

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniile de studii de master pentru care se va organiza admitere în anul 2018 sunt urmatoarele:
Domeniul Agronomie. Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în Agronomie
Program Master: Controlul și monitorizarea calității produselor agricole
Program Master: Agricultură ecologică

Domeniul Biologie. Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în Biologie
Program Master: Conservarea biodiversității

Domeniul Știința mediului. Durata: 2 ani; 120 credite, Diplomă de master în Știința mediului.
Program Master: Analiza și evaluarea impactului de mediu

Domeniul Geografie. Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în Geografie
Program Master: Geografie aplicata si evalurea resurselor turistice (autorizat din septembrie 2017)

 

 

 Admiterea la master
Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face tinând cont de media la examenul de licență (30 %), nota la interviu (40 %) și media anilor de studii (30 %).

 Departajarea candidaților la master
Departajarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face în funcție de nota obținută la examenul de licență la proba 1 (de verificare a cunoștințelor de specialitate) și respectiv nota obținută la susținerea lucrării de licență/diplomă, în această ordine.
Perioadele de înscriere, condițiile de înscriere, actele necesare, rezultatele concursului de admitere, înmatricularea candidaților admiși sunt cele prevăzute în Metodologiile cadru de admitere ale Universității „Ovidius” din Constanța și în Metodologia proprie a Facultății de Științe ale Naturii și Științe Agricole.

 

CALENDAR ADMITERE 2018
 
Orar: Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face în spaţiile stabilite de conducerile facultăților, între orele 9:00-17:00 în zilele lucrătoare, cu posibilitatea adaptării programului în funcție de necesitățile fiecărei facultăți. Casieriile UOC vor percepe taxe între orele 9:00-17:00 în zilele lucrătoare, cu posibilitatea adaptării programului în funcție de necesitățile fiecărei facultăți.
Aprobat HCA 107/2018 si HS 124/2018
 
Studii universitare de licență:
 
Sesiunea iulie 2018:
-        09 - 18 iulie: înscrieri pentru toate domeniile de studii;
-        18 iulie ora 19.00 – afisarea listelor de control;
-        19 iulie – afisarea listelor cu candidatii declarati admisi si respinsi;
-        20 – 23 iulie – inmatriculari;
-        23 iulie ora 19.00 – afisarea primei liste de inmatriculati;
-        24 – 26 iulie – inmatriculari;
-        27 iulie – afisarea listei definitive;
-        30 iulie - data limită de finalizare a înmatriculărilor pentru sesiunea iulie.
 
Sesiunea septembrie 2018:
-        05 – 10 septembrie: înscrieri pentru toate domeniile de studii;
 -        10 septembrie – afisarea listelor de control;
 -        11 septembrie – afisarea listelor cu candidatii declarati admisi si respinsi;
 -        12 – 13 septembrie – înmatriculări;
 -        13 septembrie – afisarea primei liste de înmatriculati;
 -        14  septembrie – înmatriculări;
 -        14 septembrie, ora 19.00 – afisarea listei definitive;
 -        15 septembrie - data limită de finalizare a înmatriculărilor pentru sesiunea septembrie;
 
 
Studii universitare de masterat:
 
Sesiunea iulie 2018:
-        16 - 25 iulie: înscrieri pentru toate domeniile de studii;
 -        26 iulie – interviu de admitere;
 -        26 iulie, ora 19.00 – afisarea listelor cu candidatii declarati admisi si respinsi
 -        27 iulie – inmatriculari;
 -        27 iulie, ora 19.00 – afisarea listei candidatilor inmatriculati in sesiunea iulie 2018;
 -        30 iulie - data limită de finalizare a înmatriculărilor pentru sesiunea iulie.
 
Sesiunea septembrie 2018:
-      6 – 11 septembrie: înscrieri pentru toate domeniile de studii;
-      12 septembrie: sustinerea interviurilor de admitere;
-      12 septembrie: afisarea listelor cu candidatii declarati admisi si respinsi;
-      13 - 14 septembrie: inmatriculari;
-      14 septembrie, ora 19.00 – afisarea listei definitive;
-      15 septembrie: data limită de finalizare a înmatriculărilor pentru sesiunea septembrie 2018.
 
TAXE 2018
 

Studii de licență:
Biologie – 3500 lei
Ecologie și protecția mediului – 3500 lei
Geografie – 3250 lei
Geografia turismului – 3250 lei
Agricultură, zi – 3500 lei
Agricultură, IFR – 3500 lei
Horticultură – 3500 lei


Studii de masterat:
Conservarea biodiversității – 3600 lei
Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene – 3600 lei
Dezvoltare durabilă în zona costieră și valorificarea eco – turistică a spațiului litoral – 3600 lei
Analiza și evaluarea impactelor de mediu – 3600 lei
Sisteme de agricultură și monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă – 3600 lei
Controlul și monitorizarea calității produselor agricole – 3600 lei
Agricultura ecologică – 3600 lei

 

Studii de licență și masterat pentru studenți extracomunitari – 2430 euro

 
 
ACTE NECESARE
 

Pentru înscrierea la concursul de admitere la învăţământul de zi şi FR sunt necesare următoarele acte (într-un dosar plic):

·   cererea de înscriere pentru concursul de admitere în învăţământul universitar;

·   certificatul de naştere, în copie legalizată;

·   certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidatele căsătorite;

·   diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, sau în copie legalizată;

·   adeverinţă de înscriere eliberată de secretariatul specializării la care s-a depus dosarul cu acte originale (pentru candidatii înscrişi şi la altă facultate);

·   adeverinţa medicală tip (sange + plamani)

·   trei fotografii color, tip buletin de identitate;

·   chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

·   taxa inscriere : 100 lei

 

Pentru candidatii înscrişi şi la altă facultate sau candidaţii rromi

·   adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată.

·   recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii a rromilor, cu dovada legalizată a deciziei judecătoreşti de înfiinţare a acesteia.

 

 

2016

OFERTA EDUCATIONALA 2016

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
 
Domeniul de licenţă: Biologie
 
Programul de studii:
 
Biologie (3 ani, 180 credite, forma de învățământ IF)
Domeniul de licenţă:  Geografie
 
Programele de studii:
 
Geografie (3 ani, 180 credite)
Geografia turismului (3 ani, 180 credite, forma de învățământ IF)
Domeniul de licenţă: Știința mediului
 
Programele de studii:
 
Ecologie și protecția mediului (3 ani, 180 credite, forma de învățământ IF)
Domeniul de licenţă: Agronomie
 
Programul de studii:
 
Agricultură (4 ani, 240 credite, forma de învățământ IF și IFR)
Domeniul de licenţă: Horticultură
 
Programul de studii:
 
Horticultură (4 ani, 240 credite, forma de învățământ IF)
Domeniul de licenţă: Inginerie și management
 
Programul de studii:
 
Inginerie economică în agricultură (4 ani, 240 credite, forma de învățământ IF)
IF – învățământ cu frecvență; IFR – învățământ cu frecevență redusă
 
 
 
PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
 
(2 ani, 120 de credite)
 
Domeniul de masterat: Agronomie
 
Programe de studii:
 
Controlul și monitorizarea calității produselor agricole
Sisteme de agricultură și monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă
Agricultură ecologică
Domeniul de masterat: Biologie
 
Programe de studii:
 
Conservarea biodiversității
Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene
Domeniul de masterat: Știința mediului
 
Programul de studii:
 
Analiza și evaluarea impactului de mediu
CRITERII DE ADMITERE
 
Concursul de admitere la ciclul de studii de licentă, pentru toate domeniile de studii, se va realiza prin aprecierea competentelor cognitive ale candidaților pe baza analizei unei scrisori de intenție atașată la dosarul de concurs (apreciată cu admis/respins) și a mediei de la bacalaureat.
 
Ierarhizarea candidaților declarați admiși la studii de licență după analiza scrisorii de intenție se face în ordinea mediei de la examenul de bacalaureat.
 
Departajarea candidaților la admiterea la studii de licență se face astfel:
 
a – la toate programele de studii, primul criteriu de departajare este: media obținută la examenul de bacalaureat la limba română.
b – al doilea criteriu de departajare:
b1 – pentru programele de studiu din domeniul Agronomie: nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: chimie, biologie, în ordinea precizată sau disciplina Stiinţe;
b2 – pentru programele de studiu din domeniul Horticultură: nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: chimie, biologie, în ordinea precizată sau disciplina Stiinţe;
b3 – pentru programele de studiu din domeniul Geografie: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Geografie sau disciplina Știinţe;
b4 – pentru programele de studiu din domeniul Biologie: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Biologie sau disciplina Știinţe;
b5 – pentru programele de studiu din domeniul Stiinta mediului: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Biologie sau disciplina Știinţe.
 
 
Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face ținând cont de media la examenul de licență (30 %), nota la interviu (40 %) și media anilor de studii (30 %). Media de admitere la studii de master trebuie sa fie minim 6. Interviul se susține în fața unei comisii, numite de consiliul facultății, care va intervieva candidații în legătură cu motivația înscrierii la programul de master.
 
Departajarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face în funcție de nota obținută la examenul de licență la proba 1 (de verificare a cunoștințelor de specialitate) și respectiv nota obținută la susținerea lucrării de licență/diploma, în această ordine.

TEMATICA INTERVIULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE MASTER SEPTEMBRIE 2015 - Domeniile AGRONOMIE SI BIOLOGIE

TEMATICA INTERVIULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE MASTER SEPTEMBRIE 2015 - Domeniul ȘTIINȚA MEDIULUI

METODOLOGIE PROPRIE de Admitere la studii de licenţă si masterat Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole sesiunile iulie şi septembrie 2015

PROCEDURA PROPRIE de Admitere la studii de licenţă si masterat Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole sesiunile iulie şi septembrie 2015

Concursul de admitere la ciclul de studii de licentă, pentru toate domeniile de studii, se va realiza prin aprecierea competentelor cognitive ale candidaților pe baza analizei unei scrisori de intenție atașată la dosarul de concurs (apreciată cu admis/respins) și a mediei de la bacalaureat.

Ierarhizarea candidaților declarați admiși la studii de licență după analiza scrisorii de intenție se face în ordinea mediei de la examenul de bacalaureat.

Departajarea candidaților la admiterea la studii de licență se face astfel:  

a - la toate programele de studii, primul criteriu de departajare este: media obținută la examenul de bacalaureat la limba română.

b - al doilea criteriu de departajare:

b1 - pentru programele de studiu din domeniul Agronomie: nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: chimie, biologie, în ordinea precizată sau disciplina Stiinţe;

b2 - pentru programele de studiu din domeniul Horticultură: nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: chimie, biologie, în ordinea precizată sau disciplina Stiinţe;

b3 - pentru programele de studiu din domeniul Geografie: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Geografie sau disciplina Știinţe;

b4 - pentru programele de studiu din domeniul Biologie: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Biologie sau disciplina Știinţe;

b5 - pentru programele de studiu din domeniul Stiinta mediului: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Biologie sau disciplina Știinţe.

 

Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face ținând cont de media la examenul de licență (30 %), nota la interviu (40 %) și media anilor de studii (30 %). Media de admitere la studii de master trebuie sa fie minim 6. Interviul se susține în fața unei comisii, numite de consiliul facultății, care va intervieva candidații în legătură cu motivația înscrierii la programul de master.

Departajarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face în funcție de nota obținută la examenul de licență la proba 1 (de verificare a cunoștințelor de specialitate) și respectiv nota obținută la susținerea lucrării de licență/diploma, în această ordine.

 

OFERTA EDUCATIONALA

------------------------------------------------------------------

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

Programe de studii universitare de licenţă

Domeniile de studii de licență pentru care se va organiza admitere în anul 2016 sunt următoarele:

Domeniul Biologie (specializarea Biologie). Durată: 3 ani; 180 credite; Diplomă de licențiat în Biologie

IF – învățământ cu frecvență

Domeniul Geografie (specializările Geografie și Geografia turismului). Durată: 3 ani; 180 credite; Diplomă de licențiat în Geografie

IF – învățământ cu frecvență

Domeniul Știința mediului (specializările Ecologie și protecția mediului. Durată: 3 ani; 180 credite, Diplomă de licențiat în Știința mediului

IF – învățământ cu frecvență

Domeniul Agronomie (specializarea Agricultura). Durată: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer

IF – învățământ cu frecvență

Domeniul Agronomie (specializarea Agricultura). Durată: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer

IFR – învățământ cu frecvență redusă

Domeniul Horticultură (specializarea Horticultură). Durată: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer

IF – învățământ cu frecvență

Domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare durabilă (specializarea Inginerie economică în agricultură). Durată: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer

IF – învățământ cu frecvență

Concursul de admitere
Concursul de admitere la ciclul de studii de licență, pentru toate domeniile de studii (IF, IFR), constă în aprecierea competențelor cognitive ale candidaților pe baza analizei unei scrisori de intenție atașată la dosarul de concurs (apreciată cu admis/respins) și a mediei de la bacalaureat.
Concursul de admitere pentru ciclul de studii de masterat, pentru toate domeniile de studii, constă în analiza dosarelor candidaților și un interviu.

Admiterea la licență
Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de licentă se face tinând cont de media la examenul de bacalaureat; media de admitere pentru admiterea 2016 este media de la examenul de bacalaureat.

Criterii de departajare la licență
Departajarea candidaților la admiterea la studii de licență se face astfel:
a – la toate programele de studii, primul criteriu de departajare este: media obținută la examenul de bacalaureat la limba română.
b – al doilea criteriu de departajare:
b1 – pentru programele de studiu din domeniul Agronomie și domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare durabilă: nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: Chimie, Biologie, în ordinea precizată sau disciplina Stiinţe;
b2 – pentru programele de studiu din domeniul Horticultură: nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: Chimie, Biologie, în ordinea precizată sau disciplina Stiinţe;
b3 – pentru programele de studiu din domeniul Geografie: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Geografie sau disciplina Stiinţe;
b4 – pentru programele de studiu din domeniul Biologie: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Biologie sau disciplina Stiinţe;
b5 – pentru programele de studiu din domeniul Stiința mediului: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Biologie sau disciplina Stiinţe.

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniile de studii de master pentru care se va organiza admitere în anul 2016 sunt urmatoarele:
Domeniul Agronomie. Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în Agronomie
Program Master: Controlul și monitorizarea calității produselor agricole
Program Master: Sisteme de agricultură şi monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă
Program Master: Agricultură ecologică

Domeniul Biologie. Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în Biologie
Program Master: Conservarea biodiversității
Program Master: Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene

Domeniul Știința mediului. Durata: 2 ani; 120 credite, Diplomă de master în Știința mediului.
Program Master: Analiza și evaluarea impactului de mediu
Program Master: Dezvoltare durabilă în zona costieră și valorificarea eco-turistică a spațiului litoral

Admiterea la master
Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face tinând cont de media la examenul de licență (30 %), nota la interviu (40 %) și media anilor de studii (30 %).

Departajarea candidaților la master
Departajarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face în funcție de nota obținută la examenul de licență la proba 1 (de verificare a cunoștințelor de specialitate) și respectiv nota obținută la susținerea lucrării de licență/diplomă, în această ordine.
Perioadele de înscriere, condițiile de înscriere, actele necesare, rezultatele concursului de admitere, înmatricularea candidaților admiși sunt cele prevăzute în Metodologiile cadru de admitere ale Universității „Ovidius” din Constanța și în Metodologia proprie a Facultății de Științe ale Naturii și Științe Agricole.

REGULAMENT SI TEMATICA ------------------------------------------------------------------

2016 : Tematica interviului de admitere la programele de master

METODOLOGIE PROPRIE de Admitere la studii de licenţă si masterat Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole sesiunile iulie şi septembrie 2016

PROCEDURA PROPRIE de Admitere la studii de licenţă si masterat Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole sesiunile iulie şi septembrie 2016

 

TAXE --------------------------------------------------------------------

Taxe de școlarizare

Studii de licență:
Biologie – 3350 lei
Ecologie și protecția mediului – 3350 lei
Geografie – 3100 lei
Geografia turismului – 3100 lei
Agricultură, zi – 3350 lei
Agricultură, IFR – 3350 lei
Horticultură – 3350 lei
Inginerie economică în agricultură – 3000 lei

Studii de masterat:
Conservarea biodiversității – 3450 lei
Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene – 3450 lei
Dezvoltare durabilă în zona costieră și valorificarea eco – turistică a spațiului litoral – 3450 lei
Analiza și evaluarea impactelor de mediu – 3450 lei
Sisteme de agricultură și monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă – 3450 lei
Controlul și monitorizarea calității produselor agricole – 3450 lei
Agricultura ecologică – 3450 lei

Studii de licență și masterat pentru studenți extracomunitari – 2430 euro

CRITERII DE ADMITERE -----------------------------------------------------------------------

Concursul de admitere
Concursul de admitere la ciclul de studii de licență, pentru toate domeniile de studii (IF, IFR), constă în aprecierea competențelor cognitive ale candidaților pe baza analizei unei scrisori de intenție atașată la dosarul de concurs (apreciată cu admis/respins) și a mediei de la bacalaureat.
Concursul de admitere pentru ciclul de studii de masterat, pentru toate domeniile de studii, constă în analiza dosarelor candidaților și un interviu.

Admiterea la licență
Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de licentă se face tinând cont de media la examenul de bacalaureat; media de admitere pentru admiterea 2016 este media de la examenul de bacalaureat.

Criterii de departajare la licență
Departajarea candidaților la admiterea la studii de licență se face astfel:
a – la toate programele de studii, primul criteriu de departajare este: media obținută la examenul de bacalaureat la limba română.
b – al doilea criteriu de departajare:
b1 – pentru programele de studiu din domeniul Agronomie și domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare durabilă: nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: Chimie, Biologie, în ordinea precizată sau disciplina Stiinţe;
b2 – pentru programele de studiu din domeniul Horticultură: nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: Chimie, Biologie, în ordinea precizată sau disciplina Stiinţe;
b3 – pentru programele de studiu din domeniul Geografie: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Geografie sau disciplina Stiinţe;
b4 – pentru programele de studiu din domeniul Biologie: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Biologie sau disciplina Stiinţe;
b5 – pentru programele de studiu din domeniul Stiința mediului: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Biologie sau disciplina Stiinţe.

Admiterea la master
Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face tinând cont de media la examenul de licență (30 %), nota la interviu (40 %) și media anilor de studii (30 %).

Departajarea candidaților la master
Departajarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face în funcție de nota obținută la examenul de licență la proba 1 (de verificare a cunoștințelor de specialitate) și respectiv nota obținută la susținerea lucrării de licență/diplomă, în această ordine.
Perioadele de înscriere, condițiile de înscriere, actele necesare, rezultatele concursului de admitere, înmatricularea candidaților admiși sunt cele prevăzute în Metodologiile cadru de admitere ale Universității „Ovidius” din Constanța și în Metodologia proprie a Facultății de Științe ale Naturii și Științe Agricole.

CALENDAR ADMITERE -------------------------------------------------------------------------

CALENDARUL ADMITERII 2016

 

Studii universitare de licență:

Sesiunea Iulie 2016:

-          18 - 26 iulie: înscrieri pentru toate specializarile facultatii;

-          27 iulie - afisarea rezultatelor preliminare ale concursului de admitere;

-          28 – 31 iulie – inmatriculari;

-          1 august – afisarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2016;

-          2 – 4 august 2016 - înmatriculari;

-          5 august afisarea listelor finale aleînmatriculărilor pentru sesiunea iulie.

Sesiunea septembrie 2016:

-          5 - 16 septembrie: înscrieri pentru toate specializarile facultatii;

-          16 septembrie - afisarea rezultatelor preliminare ale concursului de admitere;

-          17 – 19 septembrie – inmatriculari;

-          20 septembrie – afisarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, sesiunea septembrie 2016;

-          20 – 25 septembrie 2016 - înmatriculari;

-          26 septembrie afisarea listelor finale aleînmatriculărilor pentru sesiunea septembrie.

 

Studii universitare de masterat:

-          18 – 27 iulie: înscrieri pentru domeniile de studiu de master. Admiterea la studiile universitare de masterat se încheie în septembrie, după a doua sesiune de înscrieri.

-          5 – 15septembrie: înscrieri pentru toate domeniile de studii

-          16 septembrie: afisarea listelor de verificare si a programarilor pentru interviul de admitere;

-          17 septembrie - susținerea interviului;

-          18 septembrie : afisarea rezultatelor admiterii;

-          18 – 20 septembrie – inmatriculari;

-          20 septembrie afisarea listelor finale aleînmatriculărilor.

ACTE NECESARE --------------------------------------------------------------------------------

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

Pentru înscrierea la concursul de admitere la învăţământul de zi şi FR sunt necesare următoarele acte (într-un dosar plic):

 • cererea de înscriere pentru concursul de admitere în învăţământul universitar;

 • certificatul de naştere, în copie legalizată;

 • certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidatele căsătorite;

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, sau în copie legalizată;

 • adeverinţă de înscriere eliberată de secretariatul specializării la care s-a depus dosarul cu acte originale (pentru candidatii înscrişi şi la altă facultate);

 • adeverinţa medicală tip (sange + plamani)

 • trei fotografii color, tip buletin de identitate;

 • chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

 • taxa inscriere : 100 lei

 

Pentru candidatii înscrişi şi la altă facultate sau candidaţii rromi

 • adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată.

 • recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii a rromilor, cu dovada legalizată a deciziei judecătoreşti de înfiinţare a acesteia.

 

OFERTA EDUCATIONALA 2015

CALENDAR ADMITERE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

 

Planificare interviu  masterat:
Domeniul Biologie: 10.09.2015, ora 09:00, sala E222- Campus- Corp B
Domeniul Stiinta mediului: 10.09.2015, ora 09:00, sala P25- Campus - Corp B
Domeniul Agronomie: 10.09.2015, ora 13:00, sala E216 - Campus - Corp B

 

Studii universitare de licență:

1 – 10 septembrie - înscrieri pentru domeniile de studiu de licenta;

11 septembrie 2015 afisarea listelor finale de admitere.

 

Studii universitare de masterat:

1 – 8 septembrie; înscrieri pentru domeniile de studiu de master;

10 septembrie sustinerea interviului

11 septembrie: afisarea rezultatelor admiterii.

 

SESIUNEA IULIE 2015

Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole prelungeste programul de inmatriculare a candidatilor declarati admisi pana maine, 28.07.2015, la orele 14.00.

--------------------------------------------------------------------------------

 

OFERTA EDUCATIONALA 2014

CIFRE DE ȘCOLARIZARE 2014

 

PROGRAME DE STUDIU DE LICENȚĂ

Nr. Crt.

Domeniul de licenta

Specializare

Forma de invatamant

Durata

Numar credite

Acreditare/

Autorizare

1.    

BIOLOGIE

Biologie

Zi

3 ani

180 credite

Acreditat

2.    

STIINTA MEDIULUI

Ecologie si protectia mediului

Zi

3 ani

180 credite

Acreditat

Stiinta mediului - NOU

Zi

3 ani

180 credite

Specializare nou infiintata - Autorizat

3.    

AGRONOMIE

Agricultura

ZI

 

4 ani

240 credite

Acreditat

Agricultura

IFR

4 ani

240 credite

Acreditat

Inginerie Econmica in Agricultura

ZI

4 ani

240 credite

Acreditat

4.    

HORTICULTURA

Horticultura

Zi

4 ani

240 credite

Acreditat

5.    

GEOGRAFIE

Geografie

Zi

3 ani

180 credite

Acreditat

Geografia turismului - NOU

Zi

3 ani

180 credite

Specializare nou infiintata - Autorizat

 

PROGRAME DE STUDIU DE MASTERAT

1.      

BIOLOGIE

Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene

Zi

2 ani

120 credite

Acreditat

Conservarea biodiversitatii

Zi

2 ani

120 credite

Acreditat

2.      

STIINTA MEDIULUI

Analiza si evaluarea impactului de mediu

Zi

2 ani

120 credite

Acreditat

Dezvoltarea durabila in zona costiera si valorificarea eco-turistica a spatiului litoral

Zi

2 ani

120 credite

Acreditat

3.      

AGRONOMIE

Agricultura ecologica

Zi

2 ani

120 credite

Acreditat

Sisteme de agricultura si monitorizarea zonelor vulnerabile la seceta

Zi

2 ani

120 credite

Acreditat

Controlul si monitorizarea produselor agricole

Zi

2 ani

120 credite

Acreditat

ENGLISH - FACULTY OVERVIEW

-------------------------------------------------------------------

CRITERII DE ADMITERE

 

Concursul de admitere la ciclul de studii de licenţă, pentru toate domeniile de studii, se desfăşoară fără probe scrise şi constă din analiza dosarelor candidaţilor.

 

1)      Ierarhizarea candidaţilor la admiterea la studii de licenţă se face ținând cont de media la examenul de bacalaureat.

 

2)      Media de admitere este media de la examenul de bacalaureat.

 

3)      Departajarea candidaților la admiterea la studii de licenţă se face astfel:

 

- la toate programele de studii, primul criteriu de departajare este: media obținută la examenul de bacalaureat la limba română.

 

- al doilea criteriu de departajare:

 

- pentru programele de studiu din domeniul Agronomie: nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: chimie, biologie, în ordinea precizată;

 

- pentru programele de studiu din domeniul Horticultură: nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: chimie, biologie, în ordinea precizată;

 

- pentru programele de studiu din domeniul Geografie: nota obţinută la examenul de bacalaureat la disciplina Geografie;

 

- pentru programele de studiu din domeniul Biologie: nota obţinută la examenul de bacalaureat la disciplina Biologie;

 

- pentru programele de studiu din domeniul Ştiinţa mediului: nota obţinută la examenul de bacalaureat la disciplina Biologie.

 

 

 

Concursul de admitere pentru ciclul de studii de masterat, pentru toate domeniile de studii, se desfăşoară fără probe scrise şi constă din analiza dosarelor candidaţilor şi un interviu.

 

1) Ierarhizarea candidatilor la admiterea la studii de masterat se face ținând cont de media la examenul de licență (50 %), nota la interviu (30 %) şi media anilor de studii (20 %).

 

2) Departajarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face în funcție de nota obținută la examenul de licență la proba 1 (teoretică) şi nota obţinută la proba 2, în această ordine.

---------------------------------------------------------

CALENDAR ADMITERE

Calendar înscrieri sesiunea septembrie 2014

Studii de licență:
 
01.09 – 14.09.2014 – perioada de înscriere
15.09.2014 – afișarea rezultatelor intermediare
16.09. – 17.09.2014 – înmatricularea candidaților declarați admiși
18.09.2014 – afișarea rezultatelor finale
 
Studii de masterat:
 
01.09 – 14.09.2014 – perioada de înscriere
15.09.2014 – proba – interviu
16.09 – 17.09.2014 – înmatricularea candidaților declarați admiși
18.09.20174 – afișarea rezultatelor finale

 

CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE LICENȚA ȘI MASTER

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE NATURII ȘI ȘTIINȚE AGRICOLE

Studii de masterat:

-          15.09.2014 – proba – interviu

-          16.09 – 17.09.2014 – înmatricularea candidaților declarați admiși

-          18.09.20174 – afișarea rezultatelor finale

----------------------------------------------------------------

ACTE NECESARE

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

Pentru înscrierea la concursul de admitere la învăţământul de zi şi FR sunt necesare următoarele acte (într-un dosar plic):

 • cererea de înscriere pentru concursul de admitere în învăţământul universitar;

 • certificatul de naştere, în copie legalizată;

 • certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidatele căsătorite;

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, sau în copie legalizată;

 • adeverinţă de înscriere eliberată de secretariatul specializării la care s-a depus dosarul cu acte originale (pentru candidatii înscrişi şi la altă facultate);

 • adeverinţa medicală tip (sange + plamani)

 • trei fotografii color, tip buletin de identitate;

 • chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

 • taxa inscriere : 100 lei

 

Pentru candidatii înscrişi şi la altă facultate sau candidaţii rromi

 • adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată.

 • recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii a rromilor, cu dovada legalizată a deciziei judecătoreşti de înfiinţare a acesteia.

--------------------------------------------------------------

REGULAMENT SI TEMATICA

 

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII DE LICENTA SI MASTERAT, FACULTATEA DE STIINTE ALE NATURII SI STIINTE AGRICOLE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2013-2014, SESIUNILE IULIE SI SEPTEMBRIE

TEMATICA INTERVIULUI PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE LA CICLUL II DE STUDII UNIVERSITARE (MASTERAT)

PROCEDURĂ PROPRIE - Privind desfășurarea concursului de admitere pentru studiile universitare de licență - Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole pentru anul universitar 2014-2015, sesiunile iulie și spetembrie

Ordin Nr 3313 din 23 februarie 2012 privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master si de doctorat pentru anul universitar 2012-2013

--------------------------------------------------------------

TAXE

 1. TAXA INSCRIERE(DEPUNERE DOSAR) -100 LEI
 2. TAXA INMATRICULARE -50 LEI
 3. TAXA SCOLARIZARE:

 

STUDII DE LICENTA

SPECIALIZAREA BIOLOGIE -3350 LEI

 

SPECIALIZAREA ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI -3350 LEI

 

 SPECIALIZAREA STIINTA MEDIULUI -3350 LEI

 

 SPECIALIZAREA GEOGRAFIE – 3100 LEI

 

 SPECIALIZAREA GEOGRAFIA TURISMULUI – 3100 LEI

 

 SPECIALIZAREA AGRICULTURA – 3350 LEI

 

 SPECIALIZAREA AGRICULTURA F.R. – 3350 LEI

 

 SPECIALIZAREA HORTICULTURA – 3350 LEI

 

STUDII DE MASTERAT

DOMENIUL BIOLOGIE  - 3450 LEI

 

DOMENIUL STIINTA MEDIULUI – 3450 LEI

 

DOMNENIUL AGRONOMIE – 3450 LEI