Analiza și evaluarea impactului de mediu

  • Durata de studii – 2 ani, studii de master
  • Taxa de studii – 3700 lei, 2600 euro
  • Criterii de selecție admitere - Medie Admitere = 30%Media la examenul de licența+40%Nota la interviu+30%Media anilor de studii
  • Ultima medie la buget în 2019 – 8,26
  • Ultima medie la cu taxă 2019 – 7,68

 

MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII:

  • Misiunea constă în dobândirea de către masteranzi a unor cunoştinţe şi abilităţi în ceea ce priveşte o serie de  aspecte legate de analiza şi evaluarea impactului de mediu, dintre care  menţionăm:  Analiza critică şi constructivă a demersului de formare profesionala specifica programului de studiu Analiza şi evaluarea impactului de mediu;  Alegerea principiilor şi stabilirea metodelor ştiinţifice şi experimentale adecvate rezolvării problemelor aferente Analizei şi evaluarii impactului de mediu;  Evaluarea critică a opţiunilor privind etapele procesului de investigare a impactului de mediu;  Aprecierea critică a intervenţiilor antropice asupra mediului;  Interpretarea datelor achiziţionate pe parcursul procesului de investigare si alegerea alternativelor optime pentru caracterizarea speciilor, a dependenţei acestora de factorii de mediu şi posibilităţile de protejare/conservare; Alegerea noţiunilor şi instrumentelor adecvate din cadrul disciplinelor şi ariilor profesionale conexe pentru susţinerea rezolvării adecvate a problemelor de Analiza şi evaluare a impactului de mediu;  Analiza critică a comunicărilor ştiinţifice, a articolelor/ rapoartelor de specialitate;  Elaborarea de proiecte şi rapoarte, de studii pentru protectia mediului, specifice programului de masterat profesional Analiza şi evaluarea impactului de mediu prin utilizarea bazelor de date şi a literaturii de specialitate existente;  Redactarea şi prezentarea raportului ştiinţific sau auditului de mediu cu respectarea legislaţiei în domeniul Ştiinţa mediului şi trimiteri la normativele în vigoare.

 

CALIFICARE PROFESIONALĂ, RELAŢIA CU COR (OCUPAŢII, POSIBILITĂŢI DE INTEGRARE PE PIAŢA MUNCII):

  • Absolvirea acestei specializări de masterat profesional conferă absolventilor  următoarele calificări profesionale şi posibilităţi de integrare pe piaţa muncii, atat din Romania cat si din intreaga Uniune Europeana: auditor de mediu (242305); manager al sistemului de management de mediu (242304); cercetător în ecologie şi protecţia mediului (254111); asistent de cercetare in ecologie si protectia mediului (254112); expert ecolog (221114);ecolog(221121); referent de specialitate ecolog (221116); inspector de specialitate ecolog (221115); inspector de specialitate protecţia mediului (242318); inspector pentru conformare ecologică (242312); profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional si de maiştri (232101); profesor in învăţământul gimnazial (232201); consilier învăţământ (235201); expert învăţământ (235202); inspector învăţământ (235203); cercetător in pescuit si acvacultura(252207); asistent de cercetare in pescuit si acvacultura (252209); ghid de turism montan, /habitat natural zona umeda/ turism ornitologic/turism speologic (349104); muzeograf (243103); ranger (511305); raportor ecolog (514909); custode arii protejate (511306).

 

     Răspunzând la cerințele societăţii, privitor la contextul actual al problemelor de mediu şi bazându-se şi pe experienţa corpului său didactic, Facultatea de Stiinţe ale Naturii şi Stiinţe Agricole a propus, încă din anul 2005, înfiinţarea unui master în domeniul dezvoltarii durabile si al impactului de mediu.

     Masteratul este adresat în special absolventilor specializărilor Ecologie și Protecția Mediului, Biologie sau Geografie din cadrul Universității „Ovidius”, la care se adaugă următoarele categorii: specialişti care lucrează în Agenții/inspectorate de mediu; în diferite societăți comerciale / economico-productive, administraţii ale zonelor protejate şi birouri de consultanță pe probleme de mediu, care doresc să se specializeze în problemele legate de managementul costier integrat în vedere dezvoltării durabile a spaţiului litoral.

      Scopul principal al masteratului propus este acela de a participa la formarea resurselor umane specializate în cunoașterea teoretică a metodelor, mijloacelor, tehnicilor și instrumentelor necesare pentru evaluarea impactului subsistemului socio-economic asupra mediului – metode şi tehnici de elaborare a documentaţiilor privind protecţia şi conservarea sistemelor ecologice.

      Prezentul masterat este susţinut numai de cadre didactice titulare Universităţii „Ovidius” Constanţa, doctori în ştiinţe, cu experienţă în domeniu şi cu activitate recunoscută pe plan naţional şi internaţional.

     Baza materială a facultăţii acoperă cerinţele programului de master. Activitatea didactică se va desfăşura în sălile Facultăţii de Stiinţe ale Naturii şi Stiinţe Agricole, în săli de curs, seminar şi laborator proprii programului de masterat, sau comune cu ale altor masterate.