Specializarea Biologie (domeniul Biologie)

Programul de studii universitare de licenţă Biologiedin cadrul Universităţii „Ovidius” îşi începe activitatea din anul 1961, sub titulatura de Stiinţe Naturale, înfiinţată ca facultate distinctă. Specializarea este autorizată definitiv prin Hotărârea de Guvern 294/1997.

Programul de studii universitare de licenţă Biologiese încadrează în misiunea didactică şi de cercetare a facultăţii de Stiinţe ale Naturii şi Stiinţe Agricole care asigură şi dezvoltă resursele şi instrumentele necesare derulării proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică, la standarde ridicate de calitate, necesare asigurării competitivităţii cu specializările de profil din Uniunea Europeană şi nu numai, prin transmiterea către studenţi a unui sistem coerent de cunoştinţe ştiinţifice şi dobândirea de către aceştia a unor deprinderi practice, în concordanţă cu cerinţele vieţii economice, sociale şi ştiinţifice. Programul de studii de licenţă Biologie are misiunea de a forma specialişti în domeniul Biologiei, capabili să desfăşoare activităţi în cadrul instituţiilor publice, companiilor private, unităţilor de cercetare ştiinţifică şi chiar ca liberi practicieni, dezvoltând afaceri proprii.

Prin programul de studii de licenţă la zi, cu durata de 3 ani, programul de licenţă Biologie urmăreşte formarea de specialişti cu înaltă calificare în domeniu, care să aibă un profil profesional similar cu cel al biologilor ce provin din şcolile româneşti şi europene de tradiţie şi care să le permită accederea pe piaţa muncii în România şi în străinătate. Titlul academic obţinut la absolvirea studiilor este de licenţiat în biologie.

Misiunea programului, planul de învăţământ şi strategia de cercetare asigură absolvenţilor programului de licenţă Biologie, competenţe şi calificări în concordanţă cu Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior – RNCIS şi cu Cadrul Naţional al Calificărilor.

Obiectivele specifice ale programului de studii Biologieurmăresc dezvoltarea abilităţilor necesare dobândirii unor competenţe profesionale.

Competențele profesionale pentru programul de licență în domeniul Biologie sunt asigurate prin discipline fundamentale, de specialitate și complementare, acestea fiind:

C1. Operarea cu noţiuni, concepte, legităţi şi principii specifice domeniului;

C2. Investigarea bazei moleculare şi celulare de organizare şi funcţionare a materiei vii;

C3. Caracterizarea și clasificarea organismelor vii;

C4. Explorarea sistemelor biologice;

C5. Utilizarea de modele și algoritmi pentru cunoașterea lumii vii;

C6. Integrarea inter/transdisciplinară a cunoștințelor specifice domeniului.

Competențele transversale dobândite prin programul de studii de licență Biologie sunt:

CT1. Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu cu respectarea principiilor de etică profesională;

CT2. Identificarea rolului dintr-o echipă şi preluarea responsabilităţilor corespunzătoare profilului profesional şi personal.

CT3. Dezvoltarea capacităţii de reflecţie critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională în raport cu standardele profesiei.

Obiectivele programului de studii de licenţă Biologie

Studiile universitare de licenţă oferă cunoştinţe şi competenţe largi, precum şi formarea de abilităţi cognitive:

Cunoştinţe generale care permit abordări ştiinţifice ale domeniului de specialitate şi asigură înţelegerea, inovarea şi crearea de cunoştinţe noi, precum şi comunicarea efectivă, orală şi scrisă, în domeniul de specialitate şi contexte culturale diverse.

Cunoştinţe de specialitate care se referă la procesele de cunoaştere, reproducere şi înţelegere specifice domeniului de studiu considerat ca un întreg, a modului de stabilire de relaţii cu noţiunile provenite de la alte discipline şi arii profesionale, familiarizarea cu cele mai recente descoperiri ştiinţifice şi aplicaţii profesionale din domeniu, precum şi înţelegerea şi aplicarea principiilor şi metodelor fundamentale de investigare specifice.

Obiectivele programului de studii Biologie, ce decurg din obiectivele strategice ale Universităţii şi din misunea asumată a acesteia sunt următoarele:

- adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele dezvoltării economice din România şi pe plan european, prin perfecţionarea planurilor de învăţământ;

- asigurarea calităţii în procesul didactic specific programului de studii Biologie;

- realizarea unor parteneriate viabile cu instituţii de învăţământ, cercetare, parteneri economici pentru consolidarea competenţelor;

- asigurarea unor condiţii de studiu şi de viaţă decente pentru studenţii programului;

- asigurarea continuităţii studiilor de licenţă cu cele de masterat şi doctorat prin oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii și Științe Agricole;

- încurajarea cercetării ştiinţifice studenţeşti prin antrenarea studenţilor în activităţile de cercetare.

Existenţa în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii și Științe Agricole a Centrului de documentare pentru studiul biodiversității și a Centrului de Cercetare, Formare și Consultanță biologică de mediu contribuie la realizarea misiunii şi a obiectivelor specifice programului de studii Biologie.

Relaţiile de colaborare cu parteneri naţionali sau internaţionali din domeniul învăţământului superior, cercetării şi din mediul economic aduce contribuţii la realizarea obiectivelor programului de studii Biologie.

Pentru realizarea misiunii şi obiectivelor propuse vom pune la dispoziţia studenţilor cei mai buni specialişti in domeniu, dar şi baza materială de cercetare experimentală existentă în laboratoarele didactice şi de cercetare reprezentative ale Facultătii şi ale Universităţii “Ovidius“ din Constanţa.

Perspectivele carierei după absolvirea facultăţii

Calificările profesionale vizate sunt conforme Cadrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior:
denumire calificare: Biologie, cod calificare L30101001010. Ocupaţii posibile conform COR: Biolog - 213114; Profesor în învatamântul gimnazial - 233002; Botanist - 213116; Microbiolog - 213135; Bacteriolog - 213134; Expert biolog - 213102; Asistent de cercetare în biologie - 213137; Asistent de cercetare în ingineria genetica - 213149; Asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie - 213139; Asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie - 226305; Asistent de cercetare în biologie chimie - 213141; Asistent de cercetare în botanica - 213143; Asistent de cercetare în pescuit si acvacultura - 214128; Asistent de cercetare în agricultura - 213241; Asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultura - 213257; Consilier bacteriolog - 213117; Consilier botanist - 213105; Consilier microbiolog - 213129; Consilier zoolog - 213109; Consilier ecolog - 213113; Custode pentru arii protejate - 511316; Inspector de specialitate biolog - 213103; Inspector de specialitate botanist - 213107; Inspector de specialitate zoolog - 213111; Referent de specialitate bacteriolog - 213120; Referent de specialitate biolog - 213104; Referent de specialitate botanist - 213108; Referent de specialitate ecolog - 213303; Referent de specialitate microbiolog - 213132; Referent de specialitate zoolog - 213112; Ecolog - 213305; Ranger - 511315; Muzeograf - 262103; Însotitor grup turistic – 511313.