Analiza și evaluarea impactului de mediu

 

     Durata studiilor 2 ani (4 semestre); 120 credite transferabile
     Răspunzând la cerințele societăţii, privitor la contextul actual al problemelor de mediu şi bazându-se şi pe experienţa corpului său didactic, Facultatea de Stiinţe ale Naturii şi Stiinţe Agricole a propus, încă din anul 2005, înfiinţarea unui master în domeniul dezvoltarii durabile, axat în principal pe spaţiul litoral românesc initulat „Managementul Impactelor de Mediu„.   Ulterior, comisia de acreditare ARACIS, în urma vizitei pentru analiza noului dosar de acreditare din anul 2008, a propus modificarea acestei titulaturi în „Analiza și evaluarea impactelor de mediu„, sub care funcţionează în prezent.
     Problematica masterului este de mare actualitate. Managementul problemelor de mediu reprezintă o prioritate internaţională, iar universitatea noastra, cu o vastă experienţă în domeniul costier, a decis să abordeze problematica acestei forme de management.
     Masteratul este adresat în special absolventilor specializărilor Ecologie și Protecția Mediului, Biologie sau Geografie din cadrul Universității „Ovidius”, la care se adaugă următoarele categorii: specialişti care lucrează în Agenții/inspectorate de mediu; în diferite societăți comerciale / economico-productive, administraţii ale zonelor protejate şi birouri de consultanță pe probleme de mediu, care doresc să se specializeze în problemele legate de managementul costier integrat în vedere dezvoltării durabile a spaţiului litoral.
     Dar nu în ultimul rând, masteratul se adresează şi absolvenţilor din alte instituții de învatamânt superior din Constanţa: Universitatea Maritimă Constanta, sau din ţară (de ex.     Universitatea Dunărea de Jos, Galați, Universitatea Ecologica, filiala Tulcea), care de asemenea vor să se specializeze în problemele menţionate.
      Scopul principal al masteratului propus este acela de a participa la formarea resurselor umane specializate în cunoașterea teoretică a metodelor, mijloacelor, tehnicilor și instrumentelor necesare protecției şi conservării sistemelor ecologice, inclusiv în evaluarea impactului subsistemului socio-economic asupra mediului – metode şi tehnici de elaborare a documentaţiilor privind protecţia şi conservarea sistemelor ecologice.
      Programul de master „Analiza și evaluarea impactelor de mediu” oferă numeroase competenţe din care enumerăm câteva: dobândirea de cunoştinţe şi competenţe în fundamentarea şi elaborarea proiectelor şi studiilor de mediu; diversificarea cunostinţelor teoretice privind caracterizarea sistemelor ecologice şi a principiilor de management a impactelor de mediu in zona costiera, în vederea respectării prevederilor legale privind protecţia mediului; antrenarea spiritului novator în formularea de soluţii tehnice noi, la probleme care apar în domeniul managementul integrat al impactelor de mediu; antrenarea creativităţii în realizarea unor materiale educative şi de constientizare a populaţiei în legatura cu necesitatea unei abordari durabile în zona costiera; dezvoltarea abilităţii de a forma şi educa specialişti în problema implementarii principiilor de dezvoltare durabila, pentru un management integrat al impactelor de mediu.
      Prezentul masterat este susţinut numai de cadre didactice titulare Universităţii „Ovidius” Constanţa, doctori în ştiinţe, cu experienţă în domeniu şi cu activitate recunoscută pe plan naţional şi internaţional.
     Baza materială a facultăţii acoperă cerinţele programului de master. Activitatea didactică se va desfăşura în sălile Facultăţii de Stiinţe ale Naturii şi Stiinţe Agricole, în săli de curs, seminar şi laborator proprii programului de masterat, sau comune cu ale altor masterate.
     Pe parcusul celor doi ani de studiu şi îndeosebi în anul II, se acordă o deosebită importanţă practicii de specialitate, care se realizează în zona litorală, cu sprijinul unor instituţii şi întreprinderi din zonă (Institutul Român de Cercetări Marine, GeoEcoMar, Petromidia SA, Apele Române, Agenţia de Protecţia Mediului, Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcin,   Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, agenţi de turism din Mamaia).
      Procesul de învăţământ în cadrul programului este organizat pe sistemul creditelor transferabile.
 
Perspectivele carierei
     Absolvenţii acestui masterat, care asigură absolvenţilor o bună ancorare în domeniul respectiv, pot deveni: consilieri pe probleme specifice în instituţii abilitate; inspectori în cadrul agenţiilor şi inspectoratelor teritoriale de protecţie a mediului; cercetatori în domeniul ecologiei și protecției mediului.
     De asemenea, absolvenţii pot urma, după încheierea masteratului, studii de doctorat, asigurate de către cei patru conducători de doctorat din componenţa Facultăţii de Stiinţe ale Naturii şi Stiinţe Agricole.