Acte necesare

Pentru înscrierea la concursul de admitere la învăţământul de zi şi FR sunt necesare următoarele acte (într-un dosar plic):

·   cererea de înscriere pentru concursul de admitere în învăţământul universitar;

·   certificatul de naştere, în copie legalizată;

·   certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidatele căsătorite;

·   diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, sau în copie legalizată;

·   adeverinţă de înscriere eliberată de secretariatul specializării la care s-a depus dosarul cu acte originale (pentru candidatii înscrişi şi la altă facultate);

·   adeverinţa medicală tip (sange + plamani)

·   trei fotografii color, tip buletin de identitate;

·   chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

·   taxa inscriere : 100 lei

 

Pentru candidatii înscrişi şi la altă facultate sau candidaţii rromi

·   adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată.

·   recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii a rromilor, cu dovada legalizată a deciziei judecătoreşti de înfiinţare a acesteia.