Tematică de cercetare

Teme generale: 

• Evaluarea și monitorizarea biodiversității;
• Studiul biologic şi ecologic al unor specii invazive;
• Dezvoltarea unor metode de combatere ecologice;
• Cercetări de fiziologie și ecotoxicologie;
• Izolare de produse biologic active din specii de floră și faună;
• Implicarea centrului analiza dezvoltării mediului socio-economic și oferirea de servicii de consultanță în direcțiile specifice care acoperă domeniile de cercetare (monitoring, impact de mediu, dezvoltare durabilă, managementul capitalului natural);
• Dezvoltarea de sisteme modulare de perfecționare postuniversitară și reconversie profesională în domeniul mediului;
• Promovarea relațiilor de colaborare, parteneriat pe proiecte legate de formarea postuniversitară și reconversie și cu universități, centre, instituții, unități de cercetare similare din țară și străinătate.
 
Teme de cercetare fundamentală
SPECIALIZAREA BIOLOGIE-ECOLOGIE
Studii de biodiversitate acvatică și terestră
• Evoluţia florei algale macrofite marine - efectele impactului antropic asupra populaţiilor de alge macrofite marine
• Flora şi vegetaţia zonei litoralului marin al Dobrogei
• Flora şi vegetaţia zonelor de importanţă conservativă din Dobrogea și din alte regiuni ale României
• Studiul habitatelor costiere de importanță conservativă
• Impactul antropic asupra florei și vegetației vasculare din Dobrogea și alte regiuni ale României
• Citofiziologia algelor verzi pluricelulare
• Producția şi productivitatea primară în ecosisteme acvatice dulcicole
• Studiul comunităţilor microbiene din ecosistemele litorale ale sectorului românesc al Mării Negre
• Studi asupra fitoplanctonului și zooplanctonului
• Studii asupra zoobentosului marin şi dulcicol
• Studiul entomofaunei din Dobrogea
• Studiul herpetofaunei
• Studiul biologic şi ecologic al unor specii invasive.
Cercetari de biologie celulara, ecologie şi fiziologie animală asupra nevertebratelor şi vertebratelor
• Cercetări asupra efectului hepatoproector al unor extracte vegetale indigene în intoxicarea experimentală la şobolan
• Cercetări asupra culturilor de celule în condiţii în vitro; microscopie electronic.
Influența poluării asupra organismelor marine şi dulcicole; culturi de organisme
• Studiul eco-fiziologic al molustelor marine în condiții normale şi de stres ecologic
• Aplicarea metodei Toxkiturilor la evaluarea gradului de poluare al apelor
• Culturi de nevertebrate acvatice
• Studii asupra impactului unor poluanţi asupra mediului – surse de poluare, tipuri de emisii, efecte ale poluanţilor.
Distributia tulpinilor bacteriene de alfa amilaze în diferite medii naturale
Studiul agenţilor patogeni şi dăunători la unele plante de cultură şi combaterea lor integrată
• Utilizarea unor mijloace biologice si biotehnice în combaterea integrată.
 
SPECIALIZAREA AGRICULTURĂ
• Cultura plantelor în condiţii de irigare şi neirigare în Dobrogea
• Eficiența economică a irigării culturilor agricole în Dobrogea
• Noi metode de semănat în concordanţă cu specificul condițiilor climatice ale Dobrogei
• Modelarea matematică a biologiei creşterii şi dezvoltării grâului de toamnă în condiţiile din Dobroge.
• Consecinţe ale diferitelor sisteme tehnologice asupra protecției mediului în agricultură
• Mijloace biologice de prevenire şi combatere a bolilor florii soarelui, fasolei, soiei
• Hibridul - mijloc de protecție biologică împotriva lupoaiei
• Cercetări privind speciile şi soiurile de plante medicinale şi aromatice adaptate condițiilor din Dobrogea
• Eficiența economică a sistemului de agricultură în regim irigat
• Elaborarea sistemelor de mașini şi utilaje pentru exploatațiile agricole mixte, mici şi mijlocii
• Cercetări privind obținerea de soiuri de piersic şi cais cu rezistență genetică ridicată față de atacul agenților patogeni
• Influența dozelor de azot asupra calității furajelor
• Influența epocilor de semănat, dozelor de azot, a normelor de irigare şi a solului asupra grâului de toamnă în condițiile din Dobrogea
• Modelarea matematică a biologiei creșterii şi dezvoltării unor plante de cultura în condițiile din Dobrogea
• Combaterea integrată a bolilor şi daunătorilor la culturile de câmp
• Eficiența economică a irigării culturilor.
 
SPECIALIZAREA GEOGRAFIE
• Studiul secetelor din Dobrogea
• Studiul impactului feneomenelor meteorologice asupra ecosistemelor terestre
• Studiul fenomenelor climatologice şi meteorologice din zona litorală şi din Dobrogea
• Influența fenomenelor meteorologice şi climatologice asupra ecosistemelor costiere şi terestre
• Studii geologice şi geofizice în Dobrogea de Sud
• Geografia umană și economică a Dobrogei
• Ecoturism
 
Activităţi în cadrul temelor de cercetare (biologie-ecologie)
CERCETARE
• Iniţierea de programe de cercetare asupra biodiversităţii terestre, marine şi dulcicole, studiul ariilor protejate şi a zonelor cu impact antropic crescut, dezvoltarea de mijloace ecologice de combatere a bolilor si dăunătorilor
• Iniţierea de programe de cercetare privind impactul unor substanţe de uz curent ca şi de programe de cercetare vizând identificarea şi izolarea unor produşi bioactivi
• Formarea unor echipe de care să poată acoperi problemele complexe legate de monitorizarea evoluţiei biodiversităţii
• Promovarea şi diseminarea pe plan naţional şi internaţional prin organizarea de conferinţe, simpozioane, dezbateri, mese rotunde şi publicaţii în reviste a rezultatelor cercetării ştiinţifice
• Elaborarea de cărţi, culegeri, materiale didactice prin care centrul de cercetare să-şi aducă contribuţia la cercetarea ştiinţifică în domeniu.
FORMARE PROFESIONALĂ
• Formarea resursei umane în domeniul cercetării - cadre didactice tinere, masteranzi şi doctoranzi -  în vederea dezvoltării deprinderilor necesare pentru activitatea de cercetarea ştiinţifică şi aplicaţii practice 
• Dezvoltare de programe de master în conformitate cu dinamica evoluţiei pieţii forţei de muncă şi a cererii identificate la nivelul absolvenţilor, pe domeniul specific al centrului
• Dezvoltare de programe de studii în cadrul școlii doctorale 
• Dezvoltare de programe de training postuniversitar în domeniul reconversiei profesionale sau la cererea unor agenţi economici sau instituţii interesate.
CONSULTANŢĂ
• Acordarea de consultanţă de specialitate pentru instituţii publice şi private, agenţi economici, organizaţii nonguvernamentale în domeniul dezvoltării durabile și a managementului capitalului natural
• Sprijinirea cadrelor didactice, a studenţilor masteranzi şi doctoranzi în dezvoltarea de programe de cercetare pe domeniul centrului
• Punerea la dispoziţia persoanelor interesate, prin pagina web a rezultatelor cercetărilor desfășurate în cadrul departamentelor
• Identificarea de soluţii optime în vederea dezvoltării colaborărilor pe plan local, naţional şi internaţional, între mediul academic şi mediul socio-economic.